loader

Szabad forgalomba bocsátás - útmutató módosítás

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiadott 3013/2018. útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. §-aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról szóló 3010/2016. útmutató módosításáról

A szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor az általános forgalmi adól szóló 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. ró§-aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról szóló 3010/2016. útmutatót (a továbbiakban: útmutató) jogszabály változások okán az alábbiak szerint módosítom.

változás

1. Az útmutatónak 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. Fő szabály szerint az importálónak be kell jelentkeznie Magyarországon adóalanyként. Az áfa törvény 257. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, mentesül ezen bejelentkezési kötelezettség alól az a belföldön gazdasági céllal nem letelepedett, belföldön lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany, aki (amely) belföldön kizárólag az áfa törvény 95. § szerinti adómentes termékimportot megalapozó az áfa törvény 89. § szerinti termékértékesítést teljesít és az adómentesség érvényesítéséhez közvetett vámjogi képviselőt hatalmaz meg."

Cégünk segítségére lehet, a Multilog Kft. tud vámjogi képviselőt biztosítani az ön számára.

2. Az útmutatónak 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. Az importálónak, közvetett vámjogi képviselőjének, vagy pénzügyi képviselőjének az adó megfizetése alóli végleges mentesülés érdekében eleget kell tennie az áfa törvény 95.§ (1) bekezdés a) és a 95.§ (9) bekezdés b) pontjának ba) alpontjához fűződő

a) az áfa törvény 4/A. számú melléklet I. pont szerinti szerinti összesítőnyilatkozat-tételi kötelezettségének, vagy

b) bevallási kötelezettségének, ha az a) alpontban említett kötelezettség a termék elfuvarozására, illetve postai forgalomban küldeményként történő feladására vonatkozó határidő lejártát követő 15. naphoz képest később válik esedékessé.”

3. Az útmutatónak 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. Az áfa törvény 95. § (10) bekezdése alapján a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat meghozatalának időpontja, vagy határozat hiányában az áru átengedésének időpontja minősül esedékességnek. Abban az esetben, ha az adó megfizetésének felfüggesztése az áfa törvény 95. § (7) bekezdés b) pontja szerint – bármelyik adó alóli mentesség feltételének a nem teljesítésével – szűnik meg, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi Rendelet 114. cikk (1) bekezdése alapján késedelmi kamatot kell felszámítani az előírt időtartam lejártának napjától a megfizetés napjáig. Fentiek alapján az eljáró vámszerv a vámjogi szabad forgalomba bocsátásról szóló határozat meghozatalának – határozat hiányában az áru átengedésének időpontjának – a napjától a megfizetés napjáig késedelmi kamat kiszabása felől is intézkedik.”

4. Az útmutatónak  47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„47. Amennyiben az igazolási kérelemben foglaltakat az eljáró vámszerv elfogadja, úgy a kiszabott és bevételezett áfa, illetve késedelmi kamat összegét visszafizeti.”

5. Az útmutató

a) 2. pont c) alpontjában a „2016. évi XIII. törvény” szövegrész helyébe a „2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.)”,

b) 46. pontjában „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) 66. §-a” szövegrész helyébe az „a Vtv. 43. §-a” szöveg lép.

6. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 3. munkanaptól érvényes.

Budapest, 2018. december 17.

Last Update: 2021.02.28.  

2021.02.28. 236 VámWiki Multilog  Szabad Forgalomba Bocsátás  
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?