loader

Tájékoztató ÁFA kiszabás nélküli szabad forgalomba bocsátás

VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

Miért is szükséges a címben meghatározott ÁFA díjszabás nélküli vámkezelés folyamatáról egyáltalán beszélni is egy Európai Uniós tagállamban? Azért, mert Magyarország az EU tagállamok közül egyedülállóan, a harmadik országos import vámkezelés esetében, a felmerült Általános Forgalmi Adót a szabad forgalomba bocsátás vámkezeléskor szabja ki és szedi be. Minden más tagállamban ezen adó – mint ahogy a nevében is benne van - az importált áru forgalomba hozatalakor kerül megfizetésre. Ebből kifolyólag több magyarországi gazdálkodó az általa importált árukat az EU más tagállamaiban vámkezeli, így import ÁFA kivetése nélkül kerül szabad forgalomba az EU területén a vámkezelt áru. Ezzel a tájékoztató anyaggal az a célunk, hogy a magyarországi cégek itthon, hazai környezetben,  elfogadható árakon, a jogszabályi feltételek betartásával, ÁFA kiszabása nélkül tudjanak vámkezelni.

Ha többet szeretne megtudni az áruk szabad forgalomba bocsátásáról, olvasson róla honlapunkon.

Az ÁFA Tv 145. § szerint:

145. §(1) Termék importja esetében az adót az importáló fizeti….

(2) Abban az esetben, ha a termék importja során a vámeljárásban az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője jár el, az adót a közvetett vámjogi képviselő fizeti.

(3) A 129. § megsértésével jogosulatlanul levont előzetesen felszámított adó megfizetéséért az importálóval együtt annak közvetett vámjogi képviselője egyetemlegesen felelős.

A kiemelt jogszabályi hely alapján az importőr gazdálkodó (megbízó) helyett a Közvetett vámjogi képviselő fizeti az import vámeljárás során felmerült adót.

kézfogás

Az ÁFA Tv 120. § értelmében:

120. § Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany – ilyen minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet

c) termék importjához kapcsolódóan

ca) maga vagy közvetett vámjogi képviselője megfizetett, illetőleg

cb) maga vagy közvetett vámjogi képviselője fizetendő adóként megállapított

Az importőr tehát a vámeljárás alkalmával alaphelyzetben jogosult lenne a közvetett képviselő által megfizetett / megállapított ÁFA levonására. Ezen levonási jog későbbiekben részletezett engedményezésével valósul meg az importőr számára az „ÁFA megfizetése nélküli” vámkezelés.

ÁFA TV 155 - 157 §:

155. § (1) Termék importja esetében az adót a vámhatóság állapítja meg az adófizetésre kötelezettre.

156. § (1) A 155. § (1) bekezdésétől eltérően – ide nem értve azokat az eseteket, amikor a vámtartozás a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 201. cikkében meghatározottaktól eltérően keletkezik – az adót önadózással állapítja meg az az adófizetésre kötelezett, akinek (amelynek) azt kérelmére a vámhatóság engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedély megszerzéséhez a következő feltételek teljesülése szükséges:

a) a kérelmező belföldön nyilvántartásba vett adóalany, akinek (amelynek) nincs olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető; továbbá

c) a kérelmező a Vámkódex végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: Vámvégrehajtási-rendelet) 14a. cikke (1) bekezdés a)vagy c) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik (AEO engedély)

157. § Abban az esetben, ha a 156. § szerinti engedélyes egyúttal közvetett vámjogi képviselő is, jogosult az adót önadózással megállapítani arra a termékimportra is, amelyben az importáló megbízása alapján jár el, függetlenül attól, hogy az importáló maga a 156. § szerint engedélyes-e, vagy nem.

A fenti 120. §-ban megjelenő, cb) pontban részletezett adó megállapítási” lehetőség az idézett 156 -157. §-ok értelmében az önadózó engedéllyel rendelkező gazdasági szereplők részére fennálló jogintézmény, melynek keretében a vámeljárás során az import ÁFA nem kerül kiszabásra, hanem annak rendezésére a közvetett vámjogi képviselő ÁFA bevallásában nyílik lehetőség.

Az ÁFA Tv 129. paragrafusa szerint:

129. § (1) Az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője gyakorolhatja a termék importjához kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonását, ha

a) az importálót az adólevonási jog keletkezésekor és azt követően az adólevonási jog egyébként korlátozás nélkül megilleti, valamint

b) az a) pontban említett feltétel teljesüléséről az importáló nyilatkozik vámjogi képviselőjének.

(2) A közvetett vámjogi képviselő az (1) bekezdés szerint megszerzett adólevonási jogot – az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeitől függetlenül – abban az esetben gyakorolhatja, ha

a) személyes rendelkezésére áll az (1) bekezdés b) pontjában említett, nevére szóló nyilatkozat, valamint

b) belföldön nyilvántartásba vett adóalanyként nincs olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amely adólevonási jogát egyébként korlátozza.

(3) Abban az esetben, ha a közvetett vámjogi képviselő gyakorolja az (1) bekezdés szerint megszerzett adólevonási jogot, az importálónak a termék importjához kapcsolódó adólevonási joga elenyészik.

A nyilatkozat minden esetben konkrét vámhatározathoz kötődik azokat vámkezelésenként egyedileg kell cégszerűen aláírni. Fontos megjegyezni, hogy az engedményező nyilatkozat kiadásával az adólevonási jog elenyészik. Tehát nem fordulhat elő, hogy a közvetett vámjogi képviselő által rendezett ÁFA összeget az importőr is visszaigényelhető tételként szerepeltesse bevallásában.

Last Update: 2021.04.14.  

2021.04.14. 355 VámWiki Multilog  Közvetett Vámképviselet  
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?

menu

Can't find the answer to your question? Write to us! Our staff will contact you soonntact you soon to use.

You will receive an email when your question will be answered.

+ = Verify Human or Spambot ?